Mesane Kanseri

mesane tümörü,mesane kanseri,tedavisi,tanısı,teşhis,mesane kanseri belirtileri,mesane kanseri tedavi Mesane tümörü görülme sıklığı bayanlara oranla erkeklerde 3 kat daha yüksektir. Erkekler hastalarda görülme sıklığı olarak prostat, akciğer ve kalın barsak kanserlerinden sonra dördüncü sıklıkta görülen kanserdir
 

Mesane Tümörleri (İdrar Kesesi Tümörleri)

Mesane tümörü görülme sıklığı bayanlara oranla erkeklerde 3 kat daha yüksektir. Erkekler hastalarda görülme sıklığı olarak prostat, akciğer ve kalın barsak kanserlerinden sonra dördüncü sıklıkta görülen kanserdir. Erkekler de kanser hastalıklarının geneli içinde ki oranı yaklaşık olarak %7 civarındadır. Kadınlarda ise görülme sıklığı açısından daha nadirdir ve genel kanser vakaları içerisinde en sık görülen dokuzuncu kanserdir ve bayanlarda tüm kanser çeşitleri içerisinde  %2.5 gibi bir yer tutar.

Mesane kanserinin görüldüğü belli bir yaş grubu yoktur. Çocukluk dahil her yaşta olabilir ama genel olarak orta ve ileri yaş hastalığıdır. Görülme sıklığı yaş ile  orantılı olacak şekilde genel olarak artmaktadır.

Mesane Kanseri Nedenleri

Mesane kanserinin oluşumunda birçok tümör baskılayıcı genin inaktivasyonu mesane kanseri oluşumunda rol oynadığı bildirilmektedir. Mesane kanseri oluşumunda sorumlu olarak görülen  tümör baskılayıcı genler TP53 ve hücre siklüsü inhibitörleri RB, P21, P27 ve P16'dır.

Çevresel faktörler ve maruz kalınan kanseojen madde miktarı ve stres de tüm kanserlerde olduğu gibi mesane kanserinde de etkilidir. Baca temizleyicilerde, plastik ve lastik sanayi çalışanlarında mesane kanseri daha sık görülmektedir. Ayrıca sigara içenlerde mesane kanseri içmeyenlere oranla 4 kat daha fazla görülmektedir.

Bulgu ve Belirtiler

Mesane tümörünün de rastlanan en sık bulgusu idrarda ağrısız kanamadır. İdrarda ağrısız ve aralıklı kanama o kadar genel bir bulgdur ki hastalarda görülme sıklığı tüm mesane tümörlü hastalar incelendiğinde %90 civarındadır. Hastalarda sık idrara çıkma, idrar yaparken yanma, zor idrar yapmagibi yakınmalar da mesane tümörünün vermiş olduğu ilk belirtileri olabilir. Kanama ile idrardan pıhtılar da gelebilmektedir. Bunlara pararel olarakta hastalarda   karın alt bölgesinde veya bel bölgesinde ağrı bu yakınmalara eşlik edebilir.

Tanı

Mesane tümörlerinde tanı koyulmasında idrar tetkikleri önemli yer tutmaktadır. Tam idrar tahlilinde idrarda kan hücrelerinin (eritrosit) görülmesi tümör şüphesini ortaya koymalıdır.

İdrar Sitolojisi

İdrarın bir patolog hekim tarafından incelenip kanser hücrelerinin varlığının olup olmadığının kontrol edildiği sistemin genel adıdır. İdrar sitolojisi sensitivitesi düşük dereceli tümörlerde düşük, yüksek dereceli tümörlerde ise en fazla %80 olan bir yöntemdir.

Diğer İdrar İncelemeleri

Günümüzde gelişen teknoloji ve tıpın imkanları ile tanıda kullanılan bazı testler mevcuttur. BTA stat ve NMP22 ülkemizde de      yapılabilen testlerdir. Ancak küçük tümörler için sensitiviteleri düşüktür. Diğerleri ImmunoCyst ve UroVision DNA FISHtestleridir. ImmunoCyst muhtemelen küçük ve düşük dereceli kanserler için en yüksek sensitiviteye sahipken, UroVision DNA FISH en yüksek spesifiteye sahiptir.

Sistoskopi

Mesane tümörü olan hastalar da kesin tanı koyabilmek için uygulanan en etkili ve kolay sistem sistoskopidir. İdrar yolundan (üretra) optik bir aletle girilerek 8-10 kat büyütülmüş görüntülerle idrar kesesinin içerisi görülebilir. Fleksibl sistoskopi lokal anestezi ile bile yapılabilen basit ancak çok değerli bir tanı yöntemidir.

Görüntüleme Yöntemleri

Mesane tümörü tanısında en basit görüntüleme yöntemi karından yapılan ultrasonografidir (Batın Ultrasonografisi). Belirli bir büyüklüğe ulaşan tümör ultrasonografide görüntülenebilir. Diğer yöntemler Bilgisayarlı tomografi (CT/BT), Manyetik Rezonans (MRI) ve İntravenöz Ürografi'dir (İVP). Ayrıca Pozitron Emisyon Tomografi'si (PET) de bu hastalığın yayılım derecesini göstermede çok yararlıdır.

Evreleme

Mesane duvarı 3 ana tabakadan oluşmaktadır. 1) Mukoza 2) Lamina propria 3) Muscularis propria (kas tabakası). Ta tümörler mukozaya sınırlıdır. T1 tümörler ise lamina propria'ya bulaşmış tümörlerdir. T2 evresinde yüzeyel kas tabakası, T3 evresinde de derin kas tabakası tutulmuştur. Karsinoma insitu ( Cis ) denen tümörler de mukozada yerleşik ancak zamanında uygun tedavi yapılmadığında hasta için tehlikeli olabilecek yüksek dereceli kanserlerdir...

Yukarıda tarif edilen klinik evre dışında tümörün davranışını belirleyen mikroskobik evreleme de vardır. Düşük dereceli tümörlerde daha iyi davranış beklenirken, yüksek dereceli tümörlerde daha agresiv bir seyir beklenir.

Sosyal Medya

Sitemizin amacı

  • Kanser hastalarına faydalı bilgiler sunmak.

Sık Sorulan Sorular

Yeni Konular

Çok Okunanlar